Passend onderwijs

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat zowel om lichte als zware ondersteuning, bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal of onderwijs op een speciale school. 

Samenwerkingsverband
In het samenwerkingsverband werken scholen samen op het terrein van passend onderwijs. In het samenwerkingsverband zorgen scholen ervoor dat zij leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben zo goed mogelijk onderwijs bieden, zodat minder leerlingen tussen wal en schip vallen.

Zorgplicht
Schoolbesturen hebben een zorgplicht. Scholen moeten ervoor zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passend onderwijsaanbod krijgt, bij voorkeur binnen het samenwerkingsverband. Dit geldt voor leerlingen die op de school staan ingeschreven en voor leerlingen die zich nieuw aanmelden.

Een passende onderwijsplek kan zich bevinden op de school waar ouders/ verzorgers de leerling aanmelden, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs.

Extra ondersteuning
Als blijkt dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan zal de school deze ondersteuningsbehoefte in kaart brengen. De school zal dan een ondersteuningsarrangement samenstellen. Dit wordt altijd in samenspraak met de leerlingen en de ouders/verzorgers gedaan. De school stelt een arrangement vast in overleg met het samenwerkingsverband.


Speciaal onderwijs
Onder de ‘extra ondersteuning’ valt ook het speciaal onderwijs. De toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs wordt afgegeven door de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. De school vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan en niet de ouders/verzorgers.

Ontwikkelingsperspectief
Voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft, wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. De school bespreekt het ontwikkelingsperspectief en de ondersteuningsbehoefte van de leerling met de ouders/verzorgers. In het ontwikkelingsperspectief staat het verwachte eindniveau beschreven en de manier waarop de extra ondersteuning zal bijdragen aan het bereiken daarvan.

Meer algemene informatie
Informatie over het samenwerkingsverband Groningen Ommelanden is te vinden op www.passendonderwijsgroningen.nl. Meer algemene informatie is te vinden op www.passendonderwijs.nl.
Verder geeft het Steunpunt Passend Onderwijs informatie over passend onderwijs aan ouders/verzorgers van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Het steunpunt is te vinden via www.steunpuntpassenonderwijs.nl.